Luontaiset taipumukset

Luontaiset taipumukset ovat osa ihmisen persoonaa. Ne vaikuttavat sekä tapaamme ajatella että toimia. Ne ovat myös asioita, joita on hyvin vaikea muuttaa ja siksi niitä on hyvä oppia tuntemaan. Taipumus muistuttaa temperamenttia, joka on spontaani reaktio johonkin ulkopuoliseen ärsykkeeseen. Reaktio tulee vaistomaisesti ja aina samalla tavalla.

Luontaiset taipumukset™ -analyysi

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysi on itsearviointina toteutettava oman luontaisen ajattelutyylin tunnistus. Analyysi on peräisin psykiatri Carl Jungin tyyppiteoriasta johdetusta Myers-Briggs tyyppi-indikaattorista (ns. MBTI-malli). Tyyppiteorian oppi-isänä tunnettu lääkäri ja tutkija, Carl Gustav Jung tutki vuosikymmeniä mm. ihmisten persoonallisia taipumuksia ja ajattelutyylejä. Ihmisen on luontaisesti aktiivisempi joko ulkoiseen maailmaan (Ekstrovertti) tai sisäiseen maailmaan (Introvertti). Näiden lisäksi ihmisellä on kaksi eri tapaa hahmottaa maailmaa (aistiva ja intuitiivinen) ja kaksi eri tapaa päätellä asioita (asia- ja ihmiskeskeisyys).

Amerikkalaiset tutkijat Katharine Briggs ja Isabel Briggs-Myers, äiti ja tytär, kehittivät Jungin maailmaa edelleen. He havaitsivat, että ihmisellä on ainakin yksi tärkeä taipumusulottuvuus: Järjestelmällisyys – Spontaanius. Heidän työnsä tuloksena syntyi ajattelua jäsentävä ns. MBTI-malli. Mallia käytetään maailmanlaajuisesti mm. yksilöiden ja ryhmien kehittämiseen. MBTI-malli muodostuu neljästä eri taipumusulottuvuudesta:

Energisoituminen:

  • Ekstroversio (E)
  • Introversio (I)

Informaation hankinta:

  • Aistit (S)
  • Intuitio (N)

Tapa tehdä päätöksiä:

  • Logiikka, asiat (T)
  • Tunteet, arvot (F)

Elämäntyyli:

  • Järjestelmällisyys (J)
  • Spontaanisuus (P)

Taipumuspareista aina toinen on hallitsevampi, jolloin niistä saadaan kaikkiaan 16 ajattelutaipumusyhdistelmää, joita merkitään niitä vastaavilla kirjainsymboleilla, esimerkiksi ENFP tai ISTJ jne. Ihminen ei ole kaksijakoisesti vain jompaakumpaa taipumusta, vaan molempia, joista toinen on hallitsevampi.

Edellä kuvatut taipumukset saadaan selville vastaamalla LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysiin, joka sisältää 36 valintaa. Lopputuloksena syntyy 12-sivuinen raportti, jota valmennuksissa hyödynnetään. Analyysi on saanut Suomalaisen työn liiton myöntämän Avainlipputunnustuksen.

Kaikki tyypit ovat keskenään yhtä hyviä. Jokaisessa tyypissä on luontaisia vahvuuksia, jotka esiintyvät ajattelun ja toiminnan helppoutena ja energisyyden lähteinä. Jokaiselle tyypille voidaan myös löytää kehityspolku, jolla vähemmän kehittyneitä ominaisuuksia vahvistetaan haluttuun suuntaan. Tärkeää on siksi määritellä, mitä halutaan kehittää ja miksi.